******************************************************

รายงานผลฉบับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา | มัธยมศึกษา


******************************************************
ประกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)
ประจำปี 2556- รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ คลิกที่นี่

- รายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ คลิกที่นี่


ขอให้นักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศตามประกาศ ตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง
หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณแจ้งมาที่ฝ่ายประสานงานงานโครงการฯ
เพื่อใช้ในการพิมพ์เกียรติบัตร  

สำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา

ขั้นตอนการรับรางวัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาดังนี้

1.  สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ให้ส่งแบบตอบรับ ระดับประถมศึกษาพร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในแบบตอบรับไปยังฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรสาร 02-748-1424 หรือ อีเมลล์ tme@edupark.co.th ทั้งนี้ขอให้เขียนรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียน โรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง เช่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชั้น ป.3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx ลงในเอกสารดังกล่าวด้วย ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม เพื่อจะได้ประสานงานต่อไป

2.นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ ที่โทรสาร 02-748-1424 หรืออีเมลล์ tme@edupark.co.th ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 20 ธันวาคม 2556 เพื่อนัดหมายการเข้ารับรางวัล ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

3.   สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ให้ส่งแบบตอบรับ ระดับประถมศึกษาพร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในแบบตอบรับมายังฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทรสาร 02-748-1424 หรือ อีเมลล์ tme@edupark.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556
ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งเช็คของขวัญ ประกาศนียบัตร พร้อมกัน ไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2557
 (ขอให้ติดตามที่โรงเรียนของท่านด้วย)

4.   สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมสอบ สามารถดาวน์โหลดใบรายงานผลฉบับนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

5.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับรางวัลที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-748-3330 อีเมล tme@edupark.co.th ตั้งแต่
วันที่
2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

ดาว์นโหลดแบบตอบรับ ระดับประถมศึกษา

- แบบตอบรับสำหรับรางวัล ระดับประเทศ <<คลิกที่นี่
- แบบตอบรับสำหรับรางวัล ระดับจังหวัด <<คลิกที่นี่


สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ขั้นตอนการรับรางวัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาดังนี้

1.  สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก ในนามของนักเรียนที่ได้รับรางวัลพร้อมกรอกข้อมูลในแบบแจ้งเลขที่บัญชี ไปยังส่วนธนาคารโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โทรสาร 02-299-8548, 02-299-8350 หรืออีเมลล์ school_bank@gsb.or.th ทั้งนี้ขอให้เขียนรางวัลที่ได้รับ ชั้นเรียนโรงเรียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียนหรือผู้ปกครอง เช่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชั้น ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx ลงในสำเนาสมุดเงินฝากดังกล่าวด้วย เพื่อธนาคารออมสินจะได้ประสานงานต่อไป

2.  สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน (โรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัล) ให้ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทนิติบุคคล ในนามของโรงเรียนพร้อมกรอกข้อมูลในแบบแจ้งเลขที่บัญชี ไปยังส่วนธนาคารโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โทรสาร 02-299-8548, 02-299-8350 อีเมลล์ school_bank@gsb.or.th ทั้งนี้ขอให้เขียนชื่อนักเรียน ชั้นเรียน รางวัลที่ได้รับ พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เช่น ด.ช.............................. ชั้น ม. 3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อาจารย์............................... หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxx-xxxx ลงในสำเนาสมุดเงินฝากดังกล่าวด้วย เพื่อธนาคารออมสินจะได้ประสานงานต่อไป

3.  นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โทรสาร 02-299-8548, 02-299-8350 หรืออีเมลล์ school_bank@gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อนัดหมายการเข้ารับรางวัล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น.

4.   ขอให้นักเรียนและโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับจังหวัด ส่งสำเนาบัญชีธนาคารออมสินภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อธนาคารออมสินจะได้ดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าวของท่านโดยเร็ว

5.  สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด ฝ่ายประสานงานโครงการฯ จะส่งประกาศนียบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2557 (ขอให้ติดตามที่โรงเรียนของท่านด้วย)

6.   สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมสอบ สามารถดาวน์โหลดใบรายงานผลฉบับนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป

7.   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเงินรางวัลที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ส่วนธนาคารโรงเรียน ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์  02-299-8547  โทรสาร 02-299-8548  

ดาว์นโหลดแบบตอบรับ ระดับมัธยมศึกษา << คลิกที่นี่

 


เอกสารที่ต้องส่งคืนฝ่ายประสานงานโครงการฯ ภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556
1. กระดาษคำตอบ (ใส่ซองกระดาษคำตอบ)
2. แบบลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบ (TME2)
3. แบบรายงานสรุปจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด (TME4)
ทั้งนี้ ให้ส่งเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งด้วยตนเองถึง


ฝ่ายประสานงานโครงการ TME
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซอยอุดมสุข 53 แยก 2 ถนนสุขุมวิท 103
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-748-3330


[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 15 พ.ค. 2556 ]

รายละเอียดการจัดสอบประจำปี 2556ผู้สนับสนุน

สสวท.

ธ. ออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th