นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักบนใบสมัครทั้ง 3 ส่วนให้ถูกต้อง ชัดเจน ตัวบรรจง ไม่ต้องกรอกรหัสผู้สมัคร 8 หลัก เพราะคุณครูประจำศูนย์สอบจะเป็นผู้กรอกให้นักเรียน พร้อมกับติดรูปถ่ายทั้ง 3 ส่วนก่อนสมัครสอบ (ใบสมัครและรูปถ่ายสามารถ่ายสำเนาได้)

หลังจากที่สมัครแล้ว นักเรียนจะต้องเข้ามายืนยันข้อมูลของตนเองที่เว็บไซต์ tme.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นการรณรงค์การลดการใช้กระดาษ นักเรียนใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับดูรายงานการประเมินผลรายบุคคล (ฉบับนักเรียน) ได้ที่เว็บไซต์ tme.ipst.ac.th สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556 สำหรับระดับประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป


รายงานผลรูปแบบใหม่


[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21 พ.ค. 2556 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร (สำหรับสนามสอบ)

- เอกสารสำหรับศูนย์รับสมัครและจัดสอบระดับประถมศึกษา [ ดาวน์โหลด ]
- เอกสารสำหรับศูนย์รับสมัครและจัดสอบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [ ดาวน์โหลด ]

[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21 พ.ค. 2556 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร (ระดับประถมศึกษา)[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21 พ.ค. 2556 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร (ระดับมัธยมศึกษา)

ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th