ดูรายงานผลการการประเมิน TME ประจำปี 2556


ระดับประถมศึกษา | ระดับมัธยมศึกษา

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผู้สอบ :
กรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สอบ.
- - -


กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชนผู้สอบให้ถูกต้องการก่อนทำการคลิกที่ปุ่มเข้าดูรายงาน
กรณีผู้สอบไม่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น!
เลขที่บัตรประจำตัวอื่นๆ :
คำนำชื้แจง :

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมมือกับ Korea Education Report and Evaluation Institute (KEREI) ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญการจัดสอบและวิเคราะห์ประเมิลผลจากสาธารณรัฐเกาหลี และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 ซึ่งในการสอบครั้งนี้จะเป็นการวัดทักษะการเรียนรู้ 4 ด้านด้วยกันคือ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านความเข้าใจ ทางด้านการใช้เหตุผล ทางด้านการแก้ปัญหา เพื่อที่จะได้เห็นพัฒนาการด้านต่างและนำไปพัฒนาความรู้ในลำดับต่อไป


ฝ่ายประสานงานโครงการ
บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด
39/4 ซ.อุดมสุข 53 แยก 2 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร 027483330 แฟกซ์ 027481424 ,e-mail: tme@edupark.co.th